System Zarządzania Środowiskowego

System Zarządzania Środowiskowego

Energa OZE S.A. wraz z kluczowymi Spółkami Grupy ENERGA, wdrożyła system zarządzania środowiskowego zgodny z Rozporządzeniem EMAS. Polityka Środowiskowa Grupy Energa określa ogólne kierunki rozwoju Spółki w odniesieniu do działalności środowiskowej. Zobowiązuje do utrzymania zgodności ze wszystkimi wymaganiami prawnymi, ciągłej poprawy efektów działalności i ograniczania negatywnego wpływu na środowisko. Stwarza ramy organizacji, funkcjonowania oraz wyznaczenia celów i zadań środowiskowych.

Misja Grupy Rozwijamy się dostarczając najlepsze rozwiązanie naszym klientom jest podstawą, na której oparta jest strategia i działania.
Wizją Grupy jest realizowanie w zrównoważony sposób celów akcjonariuszy, klientów, pracowników i otoczenia, w oparciu o niezawodną i nowoczesną infrastrukturę oraz dopasowaną do potrzeb ofertę i obsługę, przy poszanowaniu środowiska i zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej.

Zgodnie z powyższym, ograniczanie wpływu na środowisko jest jednym z głównych filarów strategii utrzymania wiodącej pozycji wśród polskich przedsiębiorstw energetycznych.

Stabilne osiąganie tego wyzwania mają zapewniać działania organizacyjne i inwestycyjne, w szczególności podejmowane przez Linię Biznesową Wytwarzania:

  • modernizacje urządzeń w celu poprawy sprawności wytwarzania i efektywności energetycznej,
  • racjonalne wykorzystanie OZE (farmy wiatrowe, fotowoltaika, biomasa, energetyka wodna) i źródeł niskoemisyjnych (bloki gazowo-parowe),
  • racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych, w tym także, w ramach przedsięwzięć celu publicznego zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i przeciwdziałania zagrożeniom klęsk żywiołowych (m.in. budowa zapory i elektrowni na Wiśle),
  • ograniczanie strat przesyłu ciepła.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://grupa.energa.pl/Polityka_Srodowiskowa.xml