Odpowiedzialność społeczna

Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to dla Grupy ENERGA sposób na realizację celów biznesowych i misji „poprawiamy komfort życia i pracy naszych klientów”. Spółka dba o zachowanie odpowiednich proporcji między działalnością operacyjną, etyką, ekologią i potrzebami wszystkich interesariuszy.

Energa OZE S.A. dbając o wizerunek firmy będącej liderem segmentu Odnawialnych Źródeł Energii w Grupie Kapitałowej Energa, wyznacza sobie cele do doskonalenia priorytetowych obszarów swoich działań w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. W efekcie prac i dążeń do uzyskania wiarygodnego tytułu przedsiębiorstwa zachowującego odpowiednie proporcje w działaniach operacyjnych, ekologicznych i społecznych. Spółka Energa OZE S.A. została włączona w tworzenie Raportu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy Kapitałowej Energa. .

Zarządzanie w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju oznacza uwzględnianie w działalności organizacji obok aspektów ekonomicznych, także tych społecznych i środowiskowych poprzez:

  • wyznaczanie celów strategicznych wspierających cele biznesowe,
  • opracowywanie planów wdrożenia,
  • monitoring realizacji poszczególnych działań,
  • wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za koordynację działań zrównoważonego rozwoju.

Realizacja takiego schematu postępowania sprawia, że zrównoważony rozwój nie jest dla spółki działaniem dodatkowym, ale wsparciem realizacji celów biznesowych.

Nowoczesny i odpowiedzialny biznes Grupy nastawiony jest na synergię pomiędzy ekonomicznym, środowiskowym i społecznym aspektem funkcjonowania, budując kompleksowy fundament rozwoju firmy w oparciu o założenia CSR. To wkład biznesu w realizację polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz sposób prowadzenia firmy, prowadzi do osiągnięcia równowagi między jej efektywnością i dochodowością a szeroko pojętym interesem społecznym i ekologicznym w otoczeniu.

Podejmowanie przez Grupę Energa dobrowolnych zobowiązań, wykraczających poza minimalne wymogi formalne i prawne, zakłada długofalową troskę nie tylko o pozyskiwanie zaufania otoczenia firmy, a także zwrócenie uwagi na potrzeby oraz polepszenie relacji ze swoimi interesariuszami, zarówno pracownikami, dostawcami i partnerami, jak również klientami i kontrahentami. Są to głównie działania prospołeczne i proekologiczne, prowadzone równorzędnie z działalnością przewodnią firmy. Podstawowym założeniem CSR jest odpowiedzialne i etyczne postępowanie biznesu względem grup społecznych, na które oddziałuje z możliwie największym poszanowaniem środowiska.

W dzisiejszych czasach firma, która istnieje tylko dla siebie i zysku nie jest uznawana przez coraz bardziej wymagające społeczeństwo za wiarygodnego i godnego zaufania partnera czy dostawcę. Działalność każdego przedsiębiorstwa wiąże się z szeregiem czynników, na które ma ono znaczący wpływ i za które odpowiada. Sukces w dużej mierze zależy właśnie od takich elementów jak:

  • otoczenie,
  • klient wewnętrzny i zewnętrzny,
  • społeczeństwo,
  • środowisko.

Energa OZE S.A. włączając aspekty społeczne i środowiskowe w proces podejmowania decyzji oraz biorąc odpowiedzialność za wpływ podejmowanych decyzji i aktywności na społeczeństwo i środowisko przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, zgodnie z obowiązującym prawem i międzynarodowymi normami. Oznacza to również, iż społeczna odpowiedzialność jest wbudowana w strukturę organizacji i praktykowana w jej działaniach.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://grupa.energa.pl/Raporty_CSR.xml