Zarybianie rzek

Rosnąca świadomość ekologiczna nie pozwala obecnie na zbyt dużą ingerencję w środowisko i dlatego, przy każdym nowo budowanym stopniu wodnym, należy zapewnić urządzenia umożliwiające migrację organizmów wodnych zgodną ze stanem sprzed budowy stopnia. Doceniając problem podejmujemy działania zmierzające do zapewnienia rybom pokonania stopnia wodnego również przy naszych starych elektrowniach wodnych budując przepławki. W miejscu gdzie przepławek jeszcze nie ma, ponoszone są koszty zarybień. Spółka Energa OZE SA jest w pełni świadoma, że rzeki stwarzają duże możliwości rozwoju gospodarczego. W związku z czym dba o ich dobrą kondycję. Partycypuje w kosztach zarybień m.in. na rzekach tj.: Radunia, Wierzyca, Łyna, Pasłęka, Wałsza, Łupawa i Słupia (wraz z dopływami). Rocznie Spółka przyczynia się do wpuszczania do rzek setek tysięcy sztuk narybku. Uczestniczy w zarybianiu jezior i rzek zgodnie z ich charakterem. Oznacza to, że są wprowadzane do nich wyłącznie gatunki, które występują w stanie naturalnym i nie są gatunkami obcymi. To bardzo ważne, aby prowadząc zarybienia określonymi gatunkami, zostały zachowane odpowiednie proporcje, gwarantujące zachowanie wodnego ekosystemu w równowadze biologicznej. Nad każdym z kolejnych zarybień czuwają ichtiolodzy. Nadzorują oni cały proces zarybiania. Spółka doskonale zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za racjonalne kształtowanie środowiska i stara się pomóc w gospodarowaniu jego zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.