Gospodarka odpadowa

W elektrowniach powstają odpady w związku z eksploatacją instalacji należących do spółki. Gospodarka odpadowa prowadzona jest na podstawie wydanych decyzji na wytwarzanie i zbieranie odpadów oraz przyjętej Instrukcji gospodarowania odpadami, która wdraża i określa zasady prawidłowego postępowania z odpadami.

Spółka segreguje wytwarzane odpady i przekazuje je do utylizacji odbiorcom posiadającym zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie ich gospodarowania. Stworzone zostały jednolite procedury postępowania z wytworzonymi odpadami, zgodnie z przepisami ochrony środowiska i jednocześnie uwzględniające specyfikę położenia poszczególnych obiektów i możliwości odbioru odpadów przez wyspecjalizowane firmy.