Ochrona środowiska

Elektrownie wodne, fotowoltaiczne i wiatrowe jako czyste i odnawialne źródła energii sprzyjają ograniczeniom zmian klimatu poprzez redukcję naszej zależności od energii wytwarzanej z wykorzystaniem paliw kopalnych.

Priorytetem działań Spółki Energa OZE SA jest prowadzenie działalności zgodnie i w oparciu o przepisy ochrony środowiska. Na bieżąco podejmowane są działania mające na celu wykluczenie potencjalnych zagrożeń dla środowiska, wynikających z eksploatacji elektrowni. Od strony formalnoprawnej skutkuje to posiadaniem wszystkich wymaganych prawem zgód środowiskowych na prowadzenie działalności gospodarczej. Spółka posiada pozwolenia wodnoprawne na pobór wód z ujęć głębinowych, eksploatację urządzeń ujmujących wodę, eksploatację oczyszczalni ścieków i odprowadzania ścieków do odbiornika, decyzje wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pozwolenia na wytwarzanie i zbieranie odpadów. Stworzony został sprawnie działający system środowiskowy zapewniający eksploatację urządzeń i instalacji w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla środowiska i zdrowia ludzi. Wdrażamy idee prośrodowiskowe i mamy nadzieję, że taki wizerunek naszej Spółki pozostanie w umysłach ludzi, którym bliska jest troska o środowisko.